Class A Single Ended

هر دستگاه شناسنامه خودش را موقع تولد دارد .و پس از طی کردن مراحل ازمایش به نقطه اخر که نوازنده است می رسد یکی از مهمترین تست ها روی لامپ پاور انجام می شود.


اینجا لامپ باید طوری در نقطه کارش قرار بگیرد که یک صدای کلین خوب در ابتدا بدهد .بدون پاس کردن این تست که ساعتها طول می کشد جلو رفتن بی فایده است.

توجه دقیق به درخواست و ایده نوازنده کاملا اهمییت دارد .چیزی از انها حذف نمی شود.
در کشور ما کمتر نوازنده ها با تقویت کننده های کم توان خوش صدا برخورد دارند


از انجاییکه تقویت کننده سینگل جز کم توانها حساب می شوند تصور عموم خریداران کم قیمت بودن انها در کنا ر مفيد نبودن است
در اينجاست كه يك توليد بازاري توجه به قيمت كم دارد و موفق به رسيدن به جادوي صداي سينگل نمی شود
در حالیکه طراحان حرفه ای و اگاه بهترین قطعات و لامپها را برای سینگل ها مهیا می کنند
زیرا گوش ها می تواند هارمونیک ی اصلی ساز را با سینگل تجربه کنند و لا غیر